Aktualności Aktualności

Reintrodukcja Sokoła Wędrownego w Nadleśnictwie Lubartów

W dniu 11 lipca 2020 r. na wieży PPOŻ w Nadleśnictwie Lubartów, w klatce reintrodukcyjnej zostały wsiedlone dwa Sokoły wędrowne.

 

       W Polsce w latach 50-tych ub. wieku nastąpił drastyczny spadek liczebności sokoła wędrownego na skutek używania środków DDT. Od 1990 roku prowadzona jest restytucja tego gatunku w kraju, dzięki której w 1998 r. odnotowano pierwszą próbę lęgu. Od tego czasu stale przybywa nowych stanowisk lęgowych populacji naskalnej i miejskiej sokoła. Od 2008 r. restytucję sokoła prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, dzięki któremu udaje się odtworzyć ekotyp nadrzewny, zajmujący gniazda innych gatunków ptaków umiejscowione na drzewach. W 2019 r. znanych jest około 40 stanowisk lęgowych sokoła w Polsce, z tego około 10 w lesie.

    Celem realizacji wprowadzania do środowiska sokoła jest przede wszystkim dalsze zasilanie jego populacji. Osobniki przeznaczone do reintrodukcji będą pochodzić z hodowli, będą to osobniki należące do podgatunku nominatywnego Falco peregrinus peregrinus, którego naturalny zasięg obejmuje Polskę. Osobniki będą wprowadzane do środowiska metodą oblotu ze sztucznego gniazda tj. około 5-tygodniowe pisklęta będą przenoszone do klatki gniazdowej, skąd po około 7 dniach będą wypuszczane na wolność, podczas tego okresu będą dokarmiane do czasu osiągnięcia pełnej samodzielności. Metoda ta była stosowana już wcześniej z zadowalającym skutkiem.

     Planowane czynności są elementem funkcjonującego już wiele lat „Programu restytucji sokoła wędrownego w Polsce”, zatwierdzonego w 1993 r. przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Ptaki będą pochodzić z hodowli Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu, która uczestniczy w programie od początku jego działania. Polski Związek Łowiecki był inicjatorem programu, a jego przedstawiciele należą do Rady Programu Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce. Należy jednocześnie zaznaczyć, że podczas analizy przedmiotowego wniosku wzięto pod uwagę również opinie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w ramach odrębnego postępowania dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” (pismo z dnia 18 marca 2013 r., znak: PROP/KOZ/2013-06), która pozytywnie opiniuje czynności związane z ww. programem.

    Sokół wędrowny (Falco peregrinus) objęty jest ochroną ścisłą na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183, z późn. zm.). Zgodnie z § 7 pkt 2 i 7 ww. rozporządzenia oraz art. 52 ust. 1a pkt 3 i 8 uop, zabrania się transportu i umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego okazów gatunków innych niż dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną.