Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności

Czy wiesz w jaki sposób leśnicy dbają o różnorodność biologiczną?

Od 2000 roku świętujemy 22 maja - na cześć wejścia w życie Konwencji na temat Różnorodności Biologicznej.

Różnorodność biologiczna ma nieocenione znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i dotyczy każdego z nas: wpływa na różnorodność i jakość pożywienia, dostarcza środków stosowanych w medycynie naturalnej oraz do produkcji leków współczesnych.

Z leśnego punktu widzenia, bioróżnorodność wzmacnia odporność ekosystemów. W całym kraju leśnicy dbają, aby powierzone nam pod opiekę lasy rosły i rozwijały się zachowując wszelkie elementy złożoności i różnorodności biologicznej.

Czy słyszałeś o Leśnym Banku Genów w Kostrzycy?

Dbanie o bioróżnorodność rozpoczyna się już na etapie planowania odnowienia (pozostawienie kęp ekologicznych, ustalanie sposobu odnowienia, składu uprawy czy pochodzenia materiału sadzeniowego), pielęgnacji (niwelowanie nadmiernego zagęszczenia i selekcja drzewek do usunięcia), pozostawianie drzew dziuplastych oraz cały wachlarz prac składający się na działania w ramach ochrony lasu.

Pod tym pojęciem rozumiemy również zakładanie i utrzymywanie rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stref ochronnych dla chronionych gatunków ptaków, ewidencję i monitoring stanowisk gatunków chronionych roślin i grzybów.

Zapoznaj się z ogólnopolską kampanią dla dzieci!

Przez cały rok do biura nadleśnictwa spływają notatki terenowe nt zaobserwowanych osobliwości przyrodniczych i występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Nasi pracownicy aktywnie uczestniczą również w spotkaniach dotyczących Natury 2000, udostępniają swój teren to badań (np. chronionych gatunków ptaków). Walka o różnorodność biologiczną to również edukacja przyrodnicza społeczeństwa i poruszanie tematów związanych z koniecznością zachowania złożoności naszych ekosystemów.

Różnorodność biologiczna to nie tylko liczba występujących gatunków, ale również ilość kombinacji genów w populacji. W Nadleśnictwie Lubartów prowadzimy aż trzy programy wsiedleń czyli zwiększania puli genowej populacji: daniela, zająca, kuropatwy i bażanta. Ich realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Leśnego. Zobacz na własne oczy jak kształtowała się liczebność zwierzyny naszego regionu przez ostatnie 70 lat!