Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Czy wiesz jakie działania prowadzimy w ramach Ochrony Lasu?

"Ochrona lasu była, jest i będzie jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki leśnej. Podstawowym obiektem jej działalności jest ekosystem leśny, co oznacza, że cele ochronne odnoszą się nie tylko do drzewostanu (...), lecz także do biotopu i biocenozy, a więc do wszystkich elementów składowych lasu (takich jak drzewostan, gleba, ściółka, runo, podszyt, fauna i flora i in.)" [IOL, 2012]

Las, jako trwały element biosfery i podstawowy składnik środowiska przyrodniczego oraz dobro całego narodu, podlega szczególnej ochronie ze strony państwa, co znalazło odzwierciedlenie w licznych ustawach, rozporządzeniach, zarządzeniach, instrukcjach i zasadach. [IOL, 2012]

Zagrożenia lasu można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

  • biotyczne - spowodowane przez szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne i in.;
  • abiotyczne – spowodowane przez ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury i in.);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu i in.).

Zobacz na własne oczy z jak rozległymi i dotkliwymi szkodami w lasach spowodowanymi wichurami i oblodzeniami zmagają się leśnicy w całej Polsce (zobacz fotorealcję z tego roku z Nadleśnictwa Zwierzyniec). Jedynie w tym roku w naszym Nadleśnictwie odnotowaliśmy blisko 600 m3 złomów i wywrotów powstałych w wyniku gwałtownych wiatrów.

 

Jedną z podstawowych zasad ochrony lasu jest profilaktyka, czyli kompleks działań i środków zmierzających do ukształtowania właściwej kondycji zdrowotnej lasu (m.in. poprzez zapobieganie chorobom i gradacjom owadów fitofagicznych    występujących na dużych powierzchniach).  

Nie mniej ważna jest higiena lasu, rozumiana jako wszystkie działania podejmowane w celu utrzymania właściwego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu, przy którym nie dochodzi do masowego występowania szkodników, zwłaszcza wtórnych.

  "Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje". R. Ingersoll

Aby lepiej rozumieć mechanizmy zachodzące w przyrodzie, prowadzone są liczne badania naukowe, a na terenie leśnictw- regularne kontrole stanu środowiska, aby szybko diagnozować zagrożenia i chronić las przed ich negatywnymi konsekwencjami, tym samym zwiększając trwałość lasu. Nasza firma, w tym Nadleśnictwo Lubartów, współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, udostępniając swoje dane i teren do badań.

Polecamy filmy, które skrótowo obrazują kolejno pozyskanie i sprzedaż drewna, ochronę lasu przed gradacjami owadów oraz m.in. zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.

 

Pozyskanie i sprzedaż drewna

 

  

 

Ochrona lasu przed różnymi zagrożeniami m. in. przed gradacjami owadów

 

Ochrona przeciwpożarowa lasu