Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Lubartów ogłasza konsultacje społeczne dot. lasów HCVF oraz ekosystemów referencyjnych.

Nadleśnictwo Lubartów informuje o rozpoczęciu w dniu 22 października 2014r. konsultacji społecznych mających na celu identyfikację lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (Hight Conservation Vaule Forests) oraz ekosystemów referencyjnych (Representative Sample Areas). Ekosystemy referencyjne stanowią powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego, pozostawiane bez ingerencji człowieka. W skład lasów HCVF wchodzą rezerwaty przyrody, powierzchnie parku krajobrazowego, stref ochronnych, grunty położone w obszarach Natura 2000, powierzchnie rzadkich siedlisk przyrodniczych, lasów ochronnych oraz tereny ważne kulturowo.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m. in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochrony lasów o szczególnej wartości, jak i przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością.

W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC jesteśmy zobowiązani na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski do wyznaczania lasów o szczególnych walorach. Na wskazanych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są wyznaczane w oparciu o „Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" autorstwa Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska". Informacje o certyfikacji są dostępne na stronie : http://pl.fsc.org/.

Kategorie lasów HCVF, które występują w Nadleśnictwie Lubartów:
HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji różnorodnych wartości biologicznych
HCVF 1.1. Obszary chronione
HCVF 1.1.a Lasy w rezerwatach przyrody
HCVF 1.1.b Lasy w parkach krajobrazowych
HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków                                                                         HCVF 2 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.2. Lasy zawierające  rzadkie zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. Lasy wodochronne                                                                                          

HCVF 4.1. Lasy glebochronne                                                                                               

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Ze względu na obszerność danych związanych ze szczegółową lokalizacją (obręb, leśnictwo, oddział i pododdział) drzewostanów zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii lasów HCVF informujemy, że można je uzyskać w biurze Nadleśnictwa Lubartów lub pod nr tel. (081) 855-23-14. Osobą do kontaktu w sprawie identyfikacji i kategoryzacji lasów jest Eliza Sadowska, e-mail: eliza.sadowska@lublin.lasy.gov.pl.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby instytucje lub organizacje społeczne do składania opinii i własnych propozycji do dnia 13.11.2014r. Uwagi należy przesłać na formularzach zgłoszeniowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.