Asset Publisher Asset Publisher

Zawiadomienie o wyłożeniu Projektu PUL

Od 5 lutego przez 21 kolejnych dni w siedzibie Nadleśnictwa Lubartów zostaje wyłożony do publicznego wglądu projekt planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że na okres 21 dni począwszy od dnia 5 lutego 2015r. wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubartów wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

Istnieje możliwość zapoznania się z w/w projektem w siedzibie Nadleśnictwa Lubartów (w sekretariacie), ul. Gen. Kleeberga 17, 21-100 Lubartów, w dni robocze w godz. 1000-1400.. Uwagi, wnioski i opinie dotyczące dokumentów można składać przez okres 21 dni (licząc od dnia 5.02.2015r. tj. od daty ukazania się ogłoszenia),w tomie zatytułowanym „Materiały dotyczące konsultowania projektu planu urządzenia lasu na lata 2015–2024".

Informujemy, że uwagi i wnioski będą rozstrzygane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r.. Uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

Termin zwołania Komisji Projektu Planu w/w nadleśnictw przewidywany jest na marzec 2015 roku. Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisji Projektu Planu (wstęp jest wolny, każdy może wziąć udział w posiedzeniu).