GOSPODARKA ŁOWIECKA GOSPODARKA ŁOWIECKA

Gospodarka łowiecka

Leśniczy ze strzelbą? Przeczytaj czym naprawdę zajmują się pracownicy ds. gospodarki łowieckiej.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego, co oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej – tak definiuje łowiectwo ustawa „Prawo Łowieckie" z 13 października 1995 r. Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa.

Główne ustawowe cele łowiectwa to:

1.      Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;

2.      Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;

3.      Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakościowej trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;

4.      Spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Na terenie Nadleśnictwa Lubartów zlokalizowanych jest 16 obwodów łowieckich ( 3 leśne i 13 polnych) o łącznej powierzchni całkowitej 126 tyś. ha, w tym 29 tyś. ha stanowi powierzchnia leśna (23%). Zobacz lokalizację obwodów łowieckich na mapie. 14 obwodów łowieckich dzierżawionych jest przez Koła Łowieckie, natomiast 2 obwody łowieckie stanowią Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych zarządzane przez Nadleśnictwo Lubartów.

W ramach ubocznej gospodarki leśnej Nadleśnictwo Lubartów prowadzi na terenie dwóch obwodów łowieckich (101 i 131) Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ LP „Kozłówka" i OHZ LP „Rawityn"), w których zgodnie z ustawą „Prawo łowieckie" prowadzona jest wzorcowa gospodarka łowiecka, polegająca m.in. na:

- prowadzeniu wzorcowego zagospodarowania łowisk;

- wdrażaniu nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa;

- prowadzeniu badań naukowych;

- odtwarzaniu populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących;

- prowadzeniu szkoleń z zakresu łowiectwa.

Nadleśnictwo Lubartów prowadzi na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny LP szereg działań mających na celu ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę leśną w płodach i uprawach rolnych. W celu ograniczenia szkód wyrządzanych w uprawach rolnych prowadzone są na terenach OHZ-ów  zabiegi gospodarcze polegające m.in. na:

- uprawie poletek łowieckich (20,34 ha)

- koszeniu łąk śródleśnych (14,14 ha)

- całorocznym utrzymaniu pasów zaporowych (700 mb)

- wykładaniu drzew zgryzowych  (ok. 8 tyś.  drzew rocznie)

Urządzenia łowieckie na terenie  OHZ LP „Kozłówka":   

 • Ambony stałe  16 szt.
 • Ambony przenośne 65 szt.
 • Paśniki 21 szt.
 • Lizawki 55 szt
 • Woliera adaptacyjna dla kuropatw 1 szt. 
 • Zagroda adaptacyjna dla zajęcy 1 szt.

 

Urządzenia łowieckie na terenie  OHZ LP „Rawityn:               

 • Ambony stałe 20 szt.                                           
 • Ambony przenośne 35 szt.
 • Paśniki 8 szt.
 • Lizawki 24 szt.
 • Zagroda adaptacyjna dla zajęcy 1 szt.