Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Zobacz co kryje się pod nazwami "Kozi Bór" i "Pradolina Wieprza".

Na terenie Nadleśnictwa Lubartów występują dwa obszary chronionego krajobrazu, tj:

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza,
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza powołano Uchwałą Nr XI/56/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 3, poz. 14 z 1990 r.). Aktualizacja: Rozporządzenie nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 czerwca 1998 roku w sprawie obszarów Chronionego Krajobrazu. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 16.06.1998r nr 11 poz.166). Aktualnie obowiązuje: Rozporządzenie Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 24 marca 2006 r. Nr 59, poz. 1151).

Powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza wynosi 33159 ha, w tym na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Lubartów 2485,47 ha.

Obszar chroniony ze względu na wyróżniający się krajobraz ze zróżnicowanymi ekosystemami, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Osią ekologiczną OCK Pradolina Wieprza jest dolina rzeki Wieprz. Największą powierzchnię zajmują potencjalne zbiorowiska grądu subkontynentalnego lipowo – dębowo – grabowego TilioCarpinetum, odmiana środkowopolska, seria uboga, kontynentalne bory mieszane Pino- Qercetum, niżowe nadrzeczne łęgi jesionowo - wiązowe w strefie zalewów epizodycznych Ficario- Ulmetum typicum. Mniejszy udział jest olsu środkowoeuropejskiego Ribeso nigri Alnetum i Sphagno squarrosi – Alnetum, niżowych łęgów olszowych i jesionowo- olszowych siedlisk wodnogruntowych, okresowo lekko zabagnionych Circaeo- Alnetum. W OCK Pradolina Wieprza stwierdzono wiele gatunków rzadkich i chronionych. W okolicach kompleksu stawów Lipniak występują stanowiska rzadkich gatunków roślin: żabieniec lancetowaty Alisma lanceolatum, salwinia pływająca Salvinia natans, wolffia bezkorzeniowa Wolffia arrhiza.

Najcenniejsze elementy fauny OCK Pradolina Wieprza związane są ze zbiornikami wodnymi i otaczającymi je łąkami – jezioro Firlej i Kunów oraz kompleks stawów Lipniak. Do najcenniejszych gatunków mających tu swoje stanowiska należą: bączek Ixobrychus minutus, zimorodek Alcedo atthis brzegówka Riparia riparia, rybitwa czarna Chlidonias niger, kszyk Gallinago gallinago, brzęczka Locustella luscinioides, remiz Remiz pendulinus, dziwonia Carpodacus erythrinus, srokosz Lanius excubitor, derkacz Crex crex, przepiórka Coturnix coturnix. Położenie stawów w Lipniaku w pobliżu dużego kompleksu leśnego (kompleks „Lipniak") stwarza zróżnicowane siedliskowe warunki do rozwoju i bytowania fauny. Występuje tu kilka gatunków płazów: traszka zwyczajna Triturus vulgaris, ropucha szara Bubo bubo, kumak nizinny Bombina bombina, rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba wodna Rana esculenta, żaba śmieszka Rana ridibunda, żaba trawna Rana temporaria. Wśród gadów duże okazy zaskrońców zwyczajnych Natrix natrix, obserwowano w lasach wokół stawów w Lipniaku. Jezioro Firlej pomimo intensywnego wykorzystywania do celów rekreacyjnych posiada duże walory przyrodnicze. Występowanie trzcin, zakrzewień i zadrzewień w pobliżu jeziora, bliskość lasu, kontakt jeziora z torfowiskami i łąkami powoduje, że jest ono wykorzystywane przez faunę nawet do rozrodu.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór powołano Uchwałą Nr XI/56/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 3, poz. 14 z 1990 r.). Aktualizacja: Rozporządzenie nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 czerwca 1998 roku w sprawie obszarów Chronionego Krajobrazu. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 16.06.1998r nr 11 poz.166). Aktualnie obowiązuje: Rozporządzenie Nr 41 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 31 marca 2006 r. Nr 65, poz. 1226).

Powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kozi Bórwynosi 12681 ha, w tym na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Lubartów 67,07 ha.

Obszar chroniony ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór obejmuje część gmin Kamionka i Abramów, będące w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa. Wschodnia granica OCK Kozi Bór pokrywa się z granicą otuliny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Utworzony został w celu ochrony walorów krajobrazowych mozaik lasów i łąk oraz zachowania powiązań przestrzennych między terenami o wysokiej aktywności biologicznej. W granicach Parku znalazły się działki będące w szachownicy z innymi własnościami z leśnictw Nasutów i Bratnik.