Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Przeczytaj o szczególnie cennych fragmentach lasów nadleśnictwa!

 

Kozłowiecki Park Krajobrazowy

Utworzony został 26.02.1990 roku Uchwałą nr XI/56/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej. Powiększony został Rozporządzeniem nr 29 z 15.06.1998 roku Wojewody Lubelskiego ( Dz. Urz. Woj. Lub 11,Rozporzadzenie Wojewody Lubelskiego nr 6 z 23.03.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz.1527)

Powierzchnia ogólna parku wynosi 6121 ha z czego na gruntach nadleśnictwa 4318,78 ha.

Powierzchnia otuliny powołanej tymi samymi aktami prawnymi wynosi  7432 ha z czego na gruntach nadleśnictwa 1026,86 ha.

Cel ochrony: Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

Opis KPK (źródło: Gmina Lubartów):

Park położony jest na Równinie Lubartowskiej. Obejmuje największy w okolicach Lublina kompleks leśny. Pomimo równinnego charakteru w rzeźbie terenu wyróżniają się ciągi wydm o długości do ok. 1,5 km, wzgórza morenowe, terasy zalewowe i inne. Ponad 90% powierzchni parku stanowią lasy o dość dużym zróżnicowaniu. Przeważają bory świeże, bory wilgotne bory mieszane sosnowo-dębowe, ale występują także fragmenty boru bagiennego, świetlistych dąbrów, suchych borów sosnowych, olsów oraz szczególnie ciekawych łęgów wierzbowo-topolowych i jesionowych (w dolinie Mininy i Krzywej Rzeki).

W składzie gatunkowym drzewostanów znaczny udział ma rzadki gatunek dębu bezszypułkowego występujący w pobliżu wschodniej granicy naturalnego zasięgu. Lasom Kozłowieckim towarzyszą ciekawe florystycznie śródleśne łączki, bagienka i oczka wodne oraz zespoły stawów. Te ostatnie posiadają także duże walory faunistyczne jako ostoje ptaków wodnych.

Na terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie m.in. żółwia błotnego, bociana czarnego i orlika krzykliwego.

Na opisywanym terenie zlokalizowany jest również rezerwat przyrody „Kozie Góry" - zobacz rezerwaty przyrody.

 

Nadwieprzański Park Krajobrazowy

  Utworzony został Uchwałą Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26.02.1990 r w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 3, poz 14) Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73 z 27.04.2005 poz. 1523)

  Powierzchnia ogólna wynosi 4432 ha, park położony jest w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lubartów poza gruntami LP.  

  Powierzchnia otuliny powołanej tymi samymi aktami prawnymi wynosi  11185 ha z czego na gruntach nadleśnictwa 7,09 ha

  Cel ochrony: Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem unikalnego ekosystemu doliny rzeki Wieprz z bardzo cennymi przyrodniczo obszarami lasów i torfowisk.  

 

Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie

  Został utworzony  został Uchwałą Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26.02.1990 r w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 3, poz 14) Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie PK Pojezierze Łęczyńskie ( Dz. Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 73, poz. 1528)

Powierzchnia ogólna Parku wynosi 11419ha, z czego 68,27 ha leży na gruntach w zarządzie nadleśnictwa.

Powierzchnia otuliny powołanej tymi samymi aktami prawnymi wynosi 14095 ha z czego na gruntach nadleśnictwa 467,79 ha.

Cel ochrony: Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem jeziornych i torfowiskowych .