Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Zobacz, gdzie można zobaczyć najokazalsze drzewa naszego nadleśnictwa!

Pomniki przyrody są szczególną formą ochrony indywidualnej. To pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, odróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skały, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Nadleśnictwa Lubartów udokumentowano 4 pomniki przyrody, 2 pojedyncze drzewa i 2 grupowe:

- dęby szypułkowe (Quercus robur):

  • leśnictwo Nasutów - 2 szt,
  • leśnictwo Czemierniki - 4 szt,
  • leśnictwo Pałecznica - 1 szt,

- dąb czerwony (Quercus rubra) - leśnictwo Czemierniki.