Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej - 2022 rok

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2022 r. według stanu na 31.12.2022 r

 

1. Zapas grubizny brutto -  3264 tys. m3.

2. Powierzchnia odnowień i zalesień – 196,61 ha.

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (ha) :

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion - 1123,97 kg,

- szyszek - 3409,20 kg,

- zwierzyny - gruba: 400 szt, drobna: 322 szt,

- choinek - 120 szt.

5. Produkcja sadzonek - 1,554 tys szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowana przez czynniki abiotyczne – 485,40 ha.

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów- brak

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt – 7 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej  - HCVF  w rozbiciu na poszczególne komponenty:

a) obszary chronione w rezerwatach – 41,04 ha

b) obszary chronione w parkach krajobrazowych – 4391,13 ha

c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 370,1 ha

d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0,00 ha                      

e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 0,00 ha

f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy  - 1566,18 ha

g) lasy wodochronne – 1927,21 ha

h) lasy glebochronne – 34,31 ha

i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 53,09 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 16 600 tys. zł.

11. Pozyskanie drewna ogółem – 112,324 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem (ilość etatów) - 52