Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej - 2018 rok

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2018 r. według stanu na 31.12.2018 r

 

1. Zapas grubizny brutto -  3264 tys. m3.

2. Powierzchnia odnowień i zalesień – 121,83 ha.

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (ha) :

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion - 11753,00 kg,

- szyszek - 458,00 kg,

- zwierzyny - gruba: 400 szt, drobna: 322 szt,

- choinek - 286 szt.

5. Produkcja sadzonek - 1,554 tys szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowana przez czynniki abiotyczne – 11,52 ha.

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów

Zabieg lotniczy - 798,93 ha

Zabieg naziemny - 8,29 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt – 5 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej  - HCVF  w rozbiciu na poszczególne komponenty:

a) obszary chronione w rezerwatach – 41,04 ha

b) obszary chronione w parkach krajobrazowych – 4387,05 ha

c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 260,29 ha

d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0,00 ha                      

e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 0,00 ha

f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy  - 1566,18 ha

g) lasy wodochronne – 1891,16 ha

h) lasy glebochronne – 34,31 ha

i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 52,60 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 16 600 tys. zł.

11. Pozyskanie drewna ogółem – 83,23 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem (ilość etatów) - 52