Web Content Display Web Content Display

PROGRAM ZALESIANIA GRUNTÓW POROLNYCH

 


Nadleśnictwo Lubartów rozpoczęło przyjmowanie wniosków o plan zalesienia
w ramach PS WPR 2023-2027.

 

Termin przyjmowania wniosków w ARiMR - 1 czerwca – 31 lipca br. Nadleśnictwo ma 60 dni na sporządzenie planu zalesienia.

Zanim zaczniesz starać się o zalesianie

Krok I - PODLICZ SWOJE PUNKTY

Wsparcie na zalesianie przysługuję:

Według kolejności ustalonej przy zastosowaniu następujących kryteriów:

a) grunty przeznaczone do wykonania inwestycji przynajmniej w części są zlokalizowane na korytarzach ekologicznych w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody położonych na obszarze Natura 2000, określonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, za które przyznaje się 14 pkt,


b) grunty przeznaczone do wykonania inwestycji przynajmniej w części są gruntami o nachyleniu terenu powyżej 12°, przez które rozumie się grunty, gdy przynajmniej część terenu na tych gruntach ma nachylenie powyżej 12°, zwane dalej „gruntami o nachyleniu terenu powyżej 12°”, za które przyznaje się 12 pkt,


c) grunty przeznaczone do wykonania inwestycji przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 412), zwanej dalej „ustawą Prawo wodne”, za które przyznaje się 10 pkt,


d) grunty przeznaczone do wykonania inwestycji przynajmniej w części przylegają do lasu lub obszaru zalesionego, za które przyznaje się 8 pkt – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia,


e) grunty przeznaczone do wykonania inwestycji przynajmniej w części są położone na glebach V, VI lub VIz klasy bonitacyjnej zgodnie z ewidencją gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, za które przyznaje się 6 pkt,


f) grunty przeznaczone do wykonania inwestycji przynajmniej w części są położone na obszarach ONW określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 329, z późn. zm.4)), za które przyznaje się 5 pkt,


g) grunty przeznaczone do wykonania inwestycji przynajmniej w części są położone w województwie o lesistości poniżej 30%, za które przyznaje się 4 pkt;

 

Jeżeli Państwa działka nie otrzymała minimum 6 punktów według powyższych kryteriów nie ma jakichkolwiek szans na dofinansowanie przy zalesieniu.

Aby samemu oszacować ilość punktów jaka nam przysługuje najlepiej złożyć wniosek i pobrać materiał graficzny o którym mowa w art.72 rozporządzenia nr 1306/2013 z kartą informacyjną udostępniane przez ARiMR, znajdują się tam dane umożliwiające oszacowanie punktacji. Czas oczekiwania na udostępnienie materiału graficznego wraz z kartą to 1-2 tygodnie, wzór wniosku znajduje się w załącznikach. Dokumenty udostępniane są za darmo.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Krok II - SPRAWDŹ CZY TWOJA DZIAŁKA SPEŁNIA WYMAGANIA FORMALNE          

Pomoc na zalesianie gruntów rolnych (z wyłączeniem gruntów położonych na obszarach Natura 2000) jest przyznawana rolnikowi do gruntów:

1)      stanowiących grunty orne lub sady, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2)      stanowiących własność lub współwłasność rolnika,

3)      O POWIERZCHNI CO NAJMNIEJ 0,1h I SZEROKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 20 m, przy czym wymaganie, które dotyczy szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty GRANICZĄ Z LASEM.

 

Krok III - ZBIERZ WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I ZŁÓŻ WNIOSEK O SPORZĄDZENIE PLANU ZALESIENIA

Rolnicy zainteresowani przystąpieniem do programu przed złożeniem wniosku  w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinni posiadać plan  zalesienia, tworzony w nadleśnictwie.

 

        I.            Lista wymaganych dokumentów do sporządzenia planu zalesienia

 

Druki do pobrania na stronie Nadleśnictwa Lubartów lub bezpośrednio w biurze jednostki:

 • Wniosek do Nadleśnictwa o sporządzenie planu zalesiania gruntu
 • Oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną zawierające numery działek ewidencyjnych na których położone są te grunty

Urząd Gminy:

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną,
  w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Zaświadczenia wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że grunty przeznaczone do wykonania zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia w przypadku braku karty informacyjnej o której mowa w pkt. 3

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

 • Materiał graficzny wraz z kartą informacyjną o którym mowa w art.72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013 udostępniane na wniosek rolnika przez Agencję.

Starostwo powiatowe

 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków wydawany przez starostwo powiatowe dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną. UWAGA!!! Nie będą uznawane takie dokumenty jak: Informacja o działce, Zbiór danych bazy EGiB dotyczących działek ewidencyjnych itp.

Dokumenty dodatkowe (w przypadkach opisanych poniżej):

 • Pisemna zgoda:

- pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności,

- małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność tego małżonka

 • W przypadku gruntów z sukcesją naturalną lub planowanego wykonania zalesienia części działki ewidencyjnej lub planowanego wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°; mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- prawo geodezyjne i kartograficzne , na pokładzie mapy zasadniczej lub na pokładzie ewidencyjnym zawierająca:
 1. wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone
 2. wskazanie granic gruntów o nachyleniu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów
 3. wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni

 

 • opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności zalesieni z celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również
   w przypadku gdy grunt ten jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 

 • opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z:
 1. celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub grunt z sukcesją naturalną położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin
 2. planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub grunt z sukcesją naturalną położonych w obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z wyjątkiem przypadku o którym mowa w pkt 7.

 

      II.            Złożenie wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Informacja o liście wymaganych przez ARiMR dokumentów dostępna w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR.

Po weryfikacji wniosku, kierownik Biura Powiatowego ARiMR wydaje postanowienie o spełnieniu niezbędnych warunków we wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie lub decyzję o odmowie przyznania pomocy. Otrzymanie przez rolnika postanowienia, umożliwia rozpoczęcie przez niego prac zalesieniowych. Sposób oraz termin wykonania zalesienia, jest opisany w sporządzonym przez Nadleśniczego planie zalesienia. Zalesienie należy wykonać w terminie określonym w planie zalesienia, jednakże nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę roku następującego po tym,w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie.

W ciągu 7 dni od zakończenia zalesienia, rolnik powinien pisemnie powiadomić nadleśniczego o wykonaniu zalesienia. Wówczas nadleśniczy wyda zaświadczenie o zgodności zalesienia z planem zalesienia. Oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia, do którego obowiązkowo dołączone jest zaświadczenie nadleśniczego, powinno zostać złożone do biura powiatowego ARiMR w terminie do 15 maja roku, w którym zalesienie wykonano wiosną albo roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią.

Przyznanie pomocy na zalesianie następuje w drodze decyzji kierownika biura powiatowego.
W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, ARiMR wypłaci: wsparcie na zalesienie, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową. Należność zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy.

 

 

Co warto wiedzieć o planie zalesienia:

o        Wykonanie planu zalesienia jest bezpłatne,

o        Nadleśnictwo ma 60 dni na sporządzenie planu (od daty wpłynięcia wniosku z kompletną dokumentacją),

o        Nadleśnictwo nie przyjmuje  niekompletnej dokumentacji (nie ma możliwości „doniesienia" brakujących dokumentów,

o        W przypadku planów działek, gdzie rolnik odstąpił od  wykonania zalesienia, istnieje możliwość odbioru dokumentacji po złożeniu wniosku do biura nadleśnictwa.

 

WAŻNE !!!

Rolnik zakłada uprawę leśną w odległości co najmniej 2,0 m od granicy sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu.