Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszary Natura 2000 występujące na gruntach Nadleśnictwa Lubartów:

1. Obszar specjalnej ochrony ptaków – Dolina Tyśmienicy – PLB060004;

2. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Dolny Wieprz – PLH060051

3. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Ostoja Parczewska – PLH060107.

Obszary Natura 2000 występujące w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lubartów:

1. Obszar specjalnej ochrony ptaków – Lasy Parczewskie – PLB060006.

 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Tyśmienicy PLB060004

Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z dnia 21 lipca 2004 r. DZ. U. nr 229 poz. 2313, aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Środowiska: z dnia 5 września 2007 r. Dz. U. Nr 179, poz. 1275, oraz z dnia 27 października 2008 r. Dz. U. 198, poz. 1226, orazz dnia 12 stycznia 2011 r. Dz. U. Nr 25, Poz. 133.

Powierzchnia obszaru Natura 2000 – Dolina Tyśmienicy PLB060004

 

[ha]

[%]

Ogólna

7363,66

100,00

W zasięgu RDLP Lublin

7363,66

100,00

W zasięgu Nadleśnictwa Lubartów

3167,27

43,01

W zasięgu Nadleśnictwa Parczew

2187,35

29,71

W zasięgu Nadleśnictwa Radzyń Podlaski

2009,04

27,28

 

Ostoja obejmuje fragment doliny Tyśmienicy od Ostrowa Lubelskiego do wsi Górka Kocka. Tyśmienica jest prawobrzeżnym dopływem Wieprza. Wypływa z okolicy jeziora Rogóźno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i płynie stosunkowo płaską równiną w kierunku północnym, skręcając na wysokości wsi Niewęgłosz na południowy zachód. Szerokość doliny jest zmienna i wynosi od 500 m do 2 km. Dolina dawniej bagnista i zalewana, została na całej powierzchni zmeliorowana. Rzekę uregulowano i obecnie płynie ona prostym, wąskim kanałem. W terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa znalazł się ww. obszar, obejmujący środkowy i dolny odcinek doliny Tyśmienicy.

Dolinę pokrywają wilgotne łąki z płatami turzycowisk. Mimo że większość doliny została przygotowana do prowadzenia intensywnej gospodarki łąkarskiej, z powodu zaniechania wypasu i koszenia ulega wtórnemu zabagnieniu. Najcenniejsze walory przyrodnicze posiada 13 kompleksów stawów rybnych. Największe znaczenie dla lęgowych i przelotnych gatunków ptaków mają stawy Siemieńskie, Skruda i Pszonka.

Bardzo cennymi siedliskami w dolinie są starorzecza, a także powstałe w efekcie ludzkiej działalności torfianki, z których znaczna część obecnie ulega degradacji w wyniku wypłycenia i sukcesji łozowisk. W torfiankach stwierdzono występowanie strzebli błotnej i żółwia błotnego. Na obrzeżach doliny miejscami utrzymały się pozostałości naturalnych olsów.

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 64. Na jej terenie dotychczas stwierdzono ok. 270 gatunków ptaków, w tym ok. 150 lęgowych, z czego ok. 240 na stawach rybnych w Siemieniu. Z tej liczby wszystkich obserwowanych gatunków 39 jest wymienionych w Załączniku I DP, z czego 26 to gatunki lęgowe i 5 prawdopodobnie lęgowe.

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolny Wieprz PLH060051

Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12.12.2008 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8039) (2009/93/WE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 13.02.2009 r.).

Powierzchnia obszaru Natura 2000 – Dolny Wieprz PLH060051

 

[ha]

[%]

Ogólna

8182,30

100,00

W zasięgu RDLP Lublin

8182,30

100,00

W zasięgu Nadleśnictwa Lubartów

1133,89

13,86

W zasięgu Nadleśnictwa Radzyń Podlaski

2611,40

31,92

W zasięgu Nadleśnictwa Puławy

4437,01

54,23

 

Rozległa, płaska dolina rzeczna z bogatym mikroreliefem (piaszczyste wzniesienie i muliste obniżenia). Koryto rzeki zachowało naturalny, silnie meandrujący charakter. Towarzyszą mu liczne starorzecza i zastoiska. Do doliny głównej uchodzi kilka małych dolin rzecznych (m.in. Mininy i Świnki). W dolinie Wieprza położonych jest kilka kompleksów stawów. W dnie doliny dominują rozległe, ekstensywnie użytkowane łąki o zmiennym uwilgotnieniu. Lokalnie występują płaty łęgów i zakrzaczeń wierzbowych oraz płaty muraw napiaskowych. W południowo-zachodniej części ostoi znajduje się kompleks leśny (bory świeże, olsy) z zespołem wydm i położonym między nimi, wybitnie cennym przyrodniczo, zbiornikiem wodnym - Jezioro Piskory, do którego reintrodukowano marsylię czterolistną.

Naturalna dolina Wieprza, z licznymi meandrami i starorzeczami najlepszy przykład "półnaturalnego krajobrazu dużej doliny rzecznej" w tej części Polski. Dolina pełniąca funkcję korytarza ekologicznego o randze krajowej. Jest ważną ostoją siedlisk podmokłych i okresowo zalewanych łąk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stwierdzono występowanie 7 rodzajów siedlisk przyrodniczych z tego załącznika, zajmujących łącznie 37% obszaru. W ostoi znajduje się jedyne istniejące w Polsce, stanowisko zastępcze marsylii czterolistnej Marsilea quadrifolia. Roślina została tu wprowadzona w latach 1995-2000. Ponadto występuje tu 7 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy. Jest to też ważna ostoja ptaków wodno - błotnych. Rozległy, otwarty teren ma bardzo duże walory krajobrazowe.

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Parczewska PLH060107

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty zatwierdzony Decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 8.02.2011 r.).

Powierzchnia obszaru Natura 2000 – Ostoja Parczewska PLH060107

 

[ha]

[%]

Ogólna

3591,53

100,00

W zasięgu RDLP Lublin

3591,53

100,00

W zasięgu Nadleśnictwa Lubartów

46,51

1,29

W zasięgu Nadleśnictwa Parczew

3545,02

98,71

 

Ostoja położona jest w zachodniej części Polesia Lubelskiego w pobliżu północno zachodniej granicy Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Obejmuje cały rozległy kompleks Lasów Parczewskich wraz z przylegającymi terenami łąkowymi.

Obszar ten charakteryzuje się dużą mozaikowatością siedlisk, uwarunkowaną znacznym zróżnicowaniem stosunków wodnych i gleb. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona, z rozległymi równinami i niewielkimi wzgórzami oraz płytkimi, podmokłymi obniżeniami wypełnionymi torfem. Obszar położony jest w całości w zlewni Tyśmienicy. Największe cieki odwadniające teren to Konotopa, Ochożanka oraz Bobrówka, której dolina miejscami zachowała jeszcze naturalny charakter. W obrębie ostoi znajdują się trzy niewielkie jeziora: Obradowskie, Czarne Gościnieckie i Kleszczów. Lasy Parczewskie tworzą wraz z Lasami Włodawskimi i Lasami Sobiborskimi największy kompleks leśny we wschodniej Polsce. Ma to istotne znaczenie dla populacji wilka zamieszkującej ten teren, ponieważ stwarza dogodne warunki (głównie migracyjne) dla właściwego jej funkcjonowania.  Na terenie ostoi bytuje 1 wataha wilków składająca się z 4-5 osobników.

 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Lasy Parczewskie PLB06000

Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z dnia 21 lipca 2004 r. DZ. U. nr 229 poz. 2313, aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Środowiska: z dnia 5 września 2007 r. Dz. U. Nr 179, poz. 1275, oraz z dnia 27 października 2008 r. Dz. U. 198, poz. 1226, orazz dnia 12 stycznia 2011 r. Dz. U. Nr 25, Poz. 133.

Powierzchnia obszaru Natura 2000 – Lasy Parczewskie PLB060006

 

[ha]

[%]

Ogólna

14024,30

100,00

W zasięgu RDLP Lublin

14024,30

100,00

W zasięgu Nadleśnictwa Lubartów

33,95

0,24

W zasięgu Nadleśnictwa Parczew

13990,35

99,76

 

Obejmuje kompleks leśny Lasy Parczewskie, usytuowany pomiędzy Kanałem Wieprz-Krzna a rzeką Tyśmienicą, wraz z przecinającymi je łąkami "Ochoża". Od zachodu lasy przylegają do doliny Tyśmienicy, od wschodu, północy, a także częściowo od południa sąsiaduję z polami uprawnymi.

Cały kompleks leśny położony jest w zlewni rzeki Tyśmienicy, a odwadniają go jej dopływy Ochoża i Piwonia-Bobrówka oraz Konotopa. Bezpośrednio w sąsiedztwie lub w niewielkiej odległości od Lasów Parczewskich położonych jest kilka kompleksów stawów rybnych i jezior (Jez. Czarne Gościnieckie, Jez. Kleszczów i Jez. Miejskie). Przeważają bory sosnowe i bory mieszane, lokalnie występują olsy, grądy, łęgi jesionowo-olchowe oraz zanikające obecnie bory bagienne i torfowiska przejściowe.

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 65. Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Lubartów nie stwierdzono występowania ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze.